ASOCIACE LETIŠŤ
ČESKÉ REPUBLIKY

oddělovač

Asociace letišť České republiky je nezisková a nepolitická organizace, která zastupuje ( ochraňuje) zájmy provozovatelů a vlastníků letišť, provozovatelů a vlastníků heliportů, provozovatelů a vlastníků ploch SLZ, dodavatelů zařízení a služeb pro letiště, leteckých provozovatelů a letectví jako celku.

Asociace letišť České republiky byla založena v únoru 2013 a k její úřední registraci došlo 01.01.2014. V souvislosti s účinností novely občanského zákoníku následně byla upravena její právní subjektivita z občanského sdružení na spolek.

Asociace letišť České republiky zastupuje zájmy svých členů zejména v rámci jednání s příslušnými orgány, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

„Zajišťujeme včasné informování členů o připravovaných změnách legislativy a právních předpisů, které mohou mít vliv na předmět činnosti jednotlivých členů asociace, a to jak na národní, tak evropské úrovni,“ přibližuje prezident asociace Petr Švrček.

Asociace letišť České republiky vyvíjí vlastní iniciativu v rámci vytváření legislativy, kdy předkládá vlastní legislativnínávrhy/ podněty do řízení, jejichž účelem je sníženínegativních dopadů na předmět činnosti jednotlivých členů.

V neposlední řadě Asociace letišť České republiky informuje veřejnost o kladných přínosech letišť, letecké infrastruktury a letectví obecně.

Novinky

6.8.2017
Situace, kdy si nějaký poslanec přímo do sněmovního mikrofonu stěžuje, že neví, jaké lobby parlament podléhá, nejsou zrovna časté. Loni v září si přesně takto posteskl předseda podvýboru pro letectví František Laudát. Schvalovala se tehdy novela zákona o letectví a její původní podoba byla, mírně řečeno, prazvláštní. Laudát si tenkrát zaspekuloval a mezi „místy“, která by mohla mít na lobbování zájem, zmínil i letiště v Příbrami. Před pár týdny se stejným letištěm zabýval soud. A vydal přelomové rozhodnutí, které může změnit pořádky na řadě letišť, o jejichž lukrativní pozemky se majitelé mezi sebou přou.
13.3.2017
Asociace letišť ČR z. s. se znepokojením sleduje aplikační praxi Úřadu pro civilní letectví, který ve většině případů nerespektuje platnou právní úpravu a odmítá ve věcech žadatelů o licenci podle § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví udělovat licenci (povolení) k provozování letiště a straní tak stávajícím provozovatelům letiště, jimž je takto licence zachována. Činí tak jak v případech, kdy provozovatel pozbyl souhlas vlastníka letiště a letištních pozemků (například letiště Líně, letiště Příbram) k provozování letiště, tak i v případech, kdy takový provozovatel souhlas vlastníka letiště a letištních pozemků k provozování letiště nikdy ani neměl. Praxe Úřadu pro civilní letectví je přitom velmi nejednotná, neboť v některých případech žádosti vlastníka letiště a letištních pozemků Úřad vyhověl (a stávajícímu provozovateli povolení odebral), v jiných však nikoli. Praxe Úřadu je nejednotná i co do rozsahu požadavku na doložení právního titulu k letištním pozemkům, kdy v případech některých letišť Úřad pro civilní letectví vyžaduje po žadateli o licenci k provozování letiště, který je vlastníkem letištních pozemků, aby ještě před udělením licence doložil vypořádání vztahů ke všem letištním pozemkům (ač v případě žádosti dle § 27 odst. 3 zákona je tento požadavek nezákonný) a v jiných případech takový požadavek nemá. Popřípadě udělí licenci na časově omezené období, kdy žadatel o licenci pak má prostor, a to již v postavení provozovatele letiště, vztahy k chybějícím letištním pozemkům vypořádat, ať již uzavřením příslušných dohod nebo iniciací řízení o zřízení věcného břemene provozování letiště podle zákona o civilním letectví.
7.2.2017
Asociace letišť ČR z. s. vítá novelizaci občanského zákoníku provedenou zákonem č. 460/2016 Sb. Podle ní má být najisto postaveno, že tzv. liniové stavby jsou samostatnou věcí, a nejedná se tedy o součást pozemku. To platí i pro stavby a jiná technická zařízení, která s tzv. liniovými stavbami provozně souvisí. Tzv. liniovými stavbami jsou mimo jiné právě také stavby na letištích, například vzletová a přistávací dráha, pojezdová dráha apod.
25.6.2016
Asociace letišť ČR z. s. podporuje pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 291 ze 40. schůze dne 22.6.2016 (tisk 747/3). Asociace letišť ČR z. s. reflektuje, že stávající aplikační praxe Úřadu pro civilní letectví a ministerstva dopravy velmi straní stávajícím provozovatelům letišť, a to ve sporech s vlastníky letišť, letištních staveb a letištních pozemků. Návrh novelizace ustanovení § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví a jeho vazby na ustanovení § 30 odst. 2 zákona o civilním letectví jde proto správným směrem, pokud se sice drží platné právní úpravy, avšak zpřesňuje ji, aby vyloučil její nesprávnou aplikaci. Zpřesněno má být především ustanovení § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví. To dává většinovému vlastníku letiště přednostní právo žádat o udělení licence k provozování letiště. Úřad pro civilní letectví však udělení licence podmiňuje splněním také dalších podmínek, které jsou s největší pravděpodobnostní nezákonné, což vede k mnoha sporům. Novelizace by měla vést k napravení stávající nejednotné a z podstatné části nezákonné aplikační praxe Úřadu pro civilní letectví ve věcech žadatelů o licenci podle § 27 odst. 3 zákona o civilním letectví.
23.6.2016
Asociace letišť ČR z. s. zásadně nesouhlasí s postupem ministerstva dopravy, které se prostřednictvím pozměňovacího návrhu poslance Václava Snopka (KSČM) opět snaží dostat do hry již odmítnuté návrhy na omezení práv většinových vlastníků letišť a na stanovení možnosti vyvlastnit pozemky a stavby na letištích ve vlastnictví těchto vlastníků ve prospěch provozovatelů letišť. Ministerstvo dopravy se tímto postupem snaží obejít nesouhlasné stanovisko ministerstva obrany a Vlády ČR. Schválením návrhu poslance Snopka (fakticky však ministerstva dopravy) by mohlo dojít k vyvlastnění stávajících vlastníků letišť, a to včetně České republiky, která je jedním z významných vlastníků letišť.
20.4.2016
Asociace letišť ČR z. s. kritizuje návrh ministerstva dopravy, který je v rozporu se zájmy České republiky a dalších vlastníků letišť, letištních staveb a letištních pozemků, a který se snaží do zákona o civilním letectví protlačit široké možnosti vyvlastnění pozemků a staveb vlastníků letišť ve prospěch provozovatelů letišť. Současně zásadně omezuje práva stávajících většinových vlastníků letišť, a to včetně České republiky jako jednoho z významných vlastníků letišť. Záměr ministerstva dopravy pokládá asociace za mimořádně nešťastný a současně za protiústavní.
oddělovač

ASOCIACE LETIŠŤ

Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1
+420 604 834 080
info@alcr.cz