ASOCIACE LETIŠŤ
ČESKÉ REPUBLIKY

oddělovač

Asociace letišť ČR z. s. kritizuje návrh ministerstva dopravy, který je v rozporu se zájmy České republiky a dalších vlastníků letišť a letištních pozemků, a který se snaží do zákona o civilním letectví protlačit široké možnosti vyvlastnění pozemků a staveb vlastníků letišť ve prospěch provozovatelů letišť. Současně zásadně omezuje práva stávajících většinových vlastníků letišť, a to včetně České republiky jako jednoho z významných vlastníků letišť. Záměr ministerstva dopravy pokládá asociace za mimořádně nešťastný a současně za protiústavní.

Asociace letišť z.s. stávající právní úpravu dopadající na vztahy mezi vlastníky letišť, letištních staveb a letištních pozemků nepokládá za dokonalou, nelze jí však upřít, že je co do práv vlastníků letišť, letištních staveb a letištních pozemků a práv provozovatelů letišť velmi vyvážená. Prostřednictvím institutu soudem zřizovaného věcného břemene provozování letiště na straně jedné brání tomu, aby především minoritní vlastníci letištních pozemků zneužívali situace a aby v rozporu s veřejným zájmem bránili provozování letiště, na straně druhé však neumožňuje provozovatelům letišť iniciovat například vyvlastnění, tedy v zásadě nevratné zbavení vlastníka letištních pozemků vlastnického práva k tomuto pozemku. Současně zakotvuje právo přednostního práva vlastníka nadpoloviční výměry letištních pozemků na udělení povolení k provozování letiště, čímž řeší situace, kdy provozovatel letiště odmítá po zániku jeho právního titulu k letištním pozemkům provozování letiště přenechat právoplatnému vlastníkovi letištních pozemků, který hodlá letiště provozovat sám. Současně se jedná i o určitý korektiv právě k institutu věcného břemene tak, aby původní nájemce, jemuž byly letištní pozemky vlastníkem letiště k provozování letiště na časově omezené období toliko propůjčeny, tohoto institutu nemohl zneužít a aby vlastníka pozemků o jeho pozemky takto „nepřipravil“. Umožňuje totiž, aby ti, kteří vlastní letiště celé nebo jeho většinovou část, mohli totiž sami požádat o udělení povolení k provozování letiště a jeho udělením i omezení z případných věcných břemen ve prospěch jiného provozovatele zaniká, neboť věcná břemena jsou zřizována toliko na dobu trvání povolení příslušného provozovatele letiště.

Asociace letišť ČR z. s. proto podporuje nesouhlasné stanovisko ministerstva obrany k návrhu ministerstva dopravy a pokládá za věcně správné usnesení Vlády ČR, která zejména vzhledem ke stanovisku ministerstva obrany schválila novelu zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, pouze v rozsahu transpozice práva EU upravujícím technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu.

Asociace letišť ČR z. s. tedy souhlasí s tím, že vládní návrh novely zákona o civilním letectví byl Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předložen po odstranění sporných ustanovení původně navrhovaných ministerstvem dopravy, a to jako sněmovní tisk č. 747/0.

Náhled původního návrhu ministerstva dopravy je k dispozici ZDE.

Náhled tisku 747/0 je k dispozici ZDE.20.4.2016
oddělovač

ASOCIACE LETIŠŤ

Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1
+420 604 834 080
info@alcr.cz